DATAPOLITIK FOR BLEGIND FODTERAPI


Blegind Fodterapi er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at Blegind Fodterapi er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Blegind Fodterapi behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.


1. DATAANSVARLIG

Susanne Møller, Blegindvej 57, 8362 Hørning, 6063 1015, CVR.nr.: 31988217, susanne@blegindfodterapi.dk
samt de på ethvert tidspunkt Statsautoriserede Fodterapeuter som er tilknyttet Blegind Fodterapi.


2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

I forbindelse med din behandling hos Blegind Fodterapi, herunder reservation af behandlingstider, journalisering af din behandling, kontakt med dine pårørende eller din eventuelle værge samt kontakt med andet sundhedspersonale, eksempelvis fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, ortopædiskomagere m.fl., har Blegind Fodterapi i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
Personnummer/CPR.nr.
Helbredsoplysninger
Oplysninger om pårørende
Oplysninger om værger

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven/persondataloven og persondataforordningen.

Blegind Fodterapi´s behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som Blegind Fodterapi har i at behandle og opbevare patientdata, samt nødvendigheden heraf for at kunne gennemføre din behandling. Blegind Fodterapi er endvidere forpligtet til at indsamle og journalisere dine personoplysninger, herunder journalisere dine helbredsoplysninger i en patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Blegind Fodterapi er i forbindelse hermed forpligtet til at benytte dit CPR-nr. i forbindelse med udfyldning af din patientjournal.
Blegind Fodterapi vil endvidere behandle oplysninger om dit CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder, herunder særligt læger og andet sundhedsfagligt personale, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af CPR-nr.


3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger behandles udelukkende af Blegind Fodterapi, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller behandlingens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til offentlige myndigheder, andet sundhedspersonale, herunder læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ortopædiskomagere m.fl. samt indlejere hos Blegind Fodterapi og andre fodterapeuter, som Blegind Fodterapi samarbejder med i forbindelse med din behandling.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til dine pårørende eller din eventuelle værge. Dertil kan dine personoplysninger blive videregivet til dit forsikringsselskab, såfremt du har en sundheds- eller syge-forsikring, eksempelvis sygeforsikring danmark.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for din behandling hos Blegind Fodterapi.
Blegind Fodterapi vil kun videregive dine personoplysninger jfr. ovenstående, såfremt du forinden har afgivet et specifikt og informeret samtykke.

I forbindelse med oprettelse af din journal i Blegind Fodterapi´s IT-systemer, vil dine oplysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til Blegind Fodterapi´s databehandlere som er ComplimentaWork.


4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer Blegind Fodterapi har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Blegind Fodterapi en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under din behandling, gør indsigelser mod Blegind Fodterapi´s behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for Blegind Fodterapi´s behandling af dig, jfr. pkt. 2, vil Blegind Fodterapi ikke længere kunne behandle dig og din behandling vil blive afregnet iht. de indgåede aftaler.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor Blegind Fodterapi ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder. Dertil er det ulovligt at slette eller rette indholdet af din patient-journal. Indholdet af din patientjournal kan derfor kun ændres ved at opdatere din patientjournal med nye oplysninger, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos Blegind Fodterapi, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til Susanne Møller på susanne@blegindfodterapi.dk


5. DATAPORTABILITET

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.


6. VARIGHED AF OPBEVARING

Personoplysningerne i forbindelse med din behandling slettes 5 år efter den seneste optegnelse i din patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.


7. KLAGE

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.